ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

Zasada wzajemnej zgodności

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance), czyli wymogi, które powinni spełniać beneficjenci płatności bezpośrednich
26 czerwca 2003 roku ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej uzgodnili reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zasadniczym elementem
nowej WPR, wdrażanej od 2005 roku, jest oddzielenie płatności bezpośrednich od struktury i wielkości produkcji rolnej. Oznacza to zastąpienie większości dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych
dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, systemem jednolitej
płatności (SJP). Dlatego też nowa WPR będzie w większym stopniu uwzględniać oczekiwania konsumentów i podatników, dając jednocześnie rolnikom swobodę wyboru kierunku produkcji w zależności od wymagań rynku. Znaczna większość dotacji będzie wypłacana rolnikom niezależnie od wielkości produkcji, ale ich otrzymanie będzie uwarunkowane spełnieniem
szeregu norm środowiskowych i dobrostanu zwierząt, określonych zasadą wzajemnej zgodności (cross-compliance), co poprawi konkurencyjność
i zwiększy orientację rynkową producentów rolnych, a jednocześnie zapewni konieczną stabilizację dochodów rolniczych.
Wymagania zawarte w instrumencie cross-compliance nie są nowe.
W krajach UE-15 pojawiały się one stopniowo wraz z ewoluowaniem Wspólnej Polityki Rolnej. Także w nowych krajach członkowskich wymogi, których spełnienie zakłada cross-compliance, nie są zupełną nowością i zostały już ujęte w odpowiednie ramy prawne.
W przypadku krajów UE-15 instrument cross-compliance jest wdrażany od stycznia 2005 roku. Producent rolny, aby móc otrzymać płatności bezpośrednie,
musi od 1 stycznia 2005 roku spełniać określone wymagania w zakresie: standardów ochrony środowiska, zdrowotności ludzi i zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Od 1 stycznia 2006 roku wymagania
obejmą kolejne standardy dotyczące: zdrowotności ludzi, zwierząt oraz identyfikacji chorób zwierzęcych, a od 1 stycznia 2007 roku także wymagania
w zakresie dobrostanu zwierząt. Ogółem będzie to 14 Dyrektyw i 4 Rozporządzenia.
Ponadto rolnik będzie musiał utrzymywać ziemię w dobrej kulturze rolnej, zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Minimalne wymagania w tym zakresie zostaną ustalone przez państwa członkowskie na poziomie kraju lub regionu, przy uwzględnieniu krajowych/regionalnych: uwarunkowań
klimatyczno-glebowych, sposobów wykorzystania gruntów, praktyk w zakresie zmianowania, metod gospodarowania oraz struktury gospodarstw.
Powyższych wymagań związanych z utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej i zgodnie z wymogami ochrony środowiska nie należy utożsamiać
z wymogami zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz z wymogami stosowanymi do przedsięwzięć rolno-środowiskowych.
Nowe państwa członkowskie, w tym Polska, zostały wyłączone z obowiązku
wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności do czasu wdrożenia systemu jednolitej płatności, tj. najpóźniej do 2009 roku.
Kontrola gospodarstw rolnych oraz stosowane sankcje w ramach zasady wzajemnej zgodności
Wypełnianie norm i warunków wynikających z zasady współzależności stawia
przed krajami członkowskimi obowiązek kontroli rolników i nakładania na nich odpowiednich sankcji w przypadku nieprzestrzegania określonych wymogów. Kontrolą na miejscu objęte będą gospodarstwa wylosowane w ramach standardowej, obowiązkowej próby w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli (ZSZiK). Próba ta ma zawierać przynajmniej 1% gospodarstw rolnych w kraju. W przypadku szczegółowej procedury kontroli
przedstawia się ona następująco:
1. wylosowana 5-procentowa próba gospodarstw poddana kontroli w ramach ZSZiK zostanie przesłana instytucjom, które mają przeprowadzić
kontrolę cross-compliance;
2. każda instytucja może wybrać jedną z dwóch metod kontroli bądź je połączyć:
- metoda 1 – instytucja sama przeprowadza własną analizę ryzyka na otrzymanej 5-procentowej próbie i określa przynajmniej 20% (co odpowiada 1% całkowitej liczby gospodarstw) gospodarstw, które poddaje kontroli;
- metoda 2 – instytucja nie korzysta z próby ZSZiK, ale tworzy własną listę gospodarstw do kontroli, na podstawie własnych kryteriów ryzyka. Lista ta musi zawierać co najmniej 1% gospodarstw rolnych, które uzyskują płatności bezpośrednie.
Kary za nieprzestrzeganie zasady cross-compliance są zróżnicowane w zależności od charakteru wykroczenia i jego skutków. Polegają na obniżeniu
należnych płatności bezpośrednich włącznie z wykluczeniem rolnika z systemu płatności. Wyróżnia się następujące rodzaje sankcji:
1. zaniedbanie przestrzegania zasady wzajemnej zgodności skutkuje redukcją płatności maksymalnie o 5%, a w przypadku powtarzającego się zaniedbania – o 15%;
2. celowe nieprzestrzeganie wymogów zasady cross-compliance skutkuje
co najmniej 20-procentową redukcją płatności, a w skrajnym przypadku może powodować wykluczenie rolnika z systemu płatności na 1 rok lub dłuższy okres.