ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

Dyrektywy i rozporządzenia

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Tabela : dyrektywy i rozporządzenia dotyczące zasady wzajemnej zgodności:

Obowiązujące od 01.01.2005 r.

Środowisko naturalne
1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. WE nr L 103, z 25.04.1979 r., str. 1) z nowelizacjami ----- (art. 3, art. 4 ust. 1, 2, 4, art. 5, 7 i 8 )
2. Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. WE nr L 20, z 26.01.1980 r., str. 43) ----- (art. 4 i 5 )
3. Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. WE nr L 181, z 04.07.1986 r., str. 6) ----- (art. 3 )
4. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. WE nr L 375, z 31.12.1991 r., str. 1) ----- (art. 4 i 5 )
5. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. WE nr L 206, z 22.07.1992 r., str. 7) z nowelizacjami ----- (art. 6, 13, 15, oraz art. 22 lit. b))

Zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt

Identyfikacja i rejestracja zwierząt
6. Dyrektywa Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. WE nr L 355, z 05.12.1992 r., str. 32) z nowelizacjami ----- (art. 3, 4 i 5 )
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.U. WE nr L 354, z 30.12.1997 r., str. 19) z nowelizacjami ----- (art. 6 i 8 )
8. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. WE nr L 204, z 11.08.2000 r., str. 1) z nowelizacjami ----- (art. 4 i 7 )

Obowiązujące od 01.01.2006 r.

Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin
9. Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. WE nr L 230, z 19.08.1991 r., str. 1) z nowelizacjami ----- (art. 3 )
10. Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz -agonistycznym i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz.U. WE nr L 125, z 23.05.1996 r., str. 30) z nowelizacjami ----- (art. 3, 4, 5 i 7 )
11. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. WE nr L 31, z 01.12.2002 r., str. 1) z nowelizacjami ----- (art. 14, 15 i art. 17 ust. 1, i art. 18, 19 i 20 )
12. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Dz.U. WE nr L 147, z 31.05.2001 r., str. 1) z nowelizacjami ----- (art. 7, 11, 12, 13 i 15 )

Zgłaszanie chorób
13. Dyrektywa Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy (Dz.U. WE nr L 315, z 26.11.1985 r., str. 11) z nowelizacjami ----- (art. 3 )
14. Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. WE nr L 62, z 15.03.1993 r., str. 69) z nowelizacjami ----- (art. 3 )
15. Dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne odnośnie do kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz.U. WE nr L 327, z 22.12.2000 r., str. 74) z nowelizacjami ----- (art. 3 )

Obowiązujące od 01.01.2007 r.

Dobrostan zwierząt
16. Dyrektywa Rady 91/629/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Dz.U. WE nr L 340, z 11.12.1991 r., str. 28) z nowelizacjami ----- (art. 3 i 4 )
17. Dyrektywa Rady 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (Dz.U. WE nr L 340, z 11.12.1991 r., str. 33) z nowelizacjami ----- (art. 3 i art. 4 ust. 1 )
18. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich (Dz.U. WE nr L 221, z 08.08.1998 r., str. 23) z nowelizacjami ----- (art. 4 )