ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego.

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Projekt nowelizacji dotyczy utworzenia systemu kontroli przestrzegania tzw. wymogów wzajemnej zgodności w rolnictwie. Chodzi o wymogi, które powinni spełniać rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).
Wymogi wzajemnej zgodności będą wprowadzane stopniowo. Zgodnie z prawem europejskim, od 2009 r. w Polsce zaczną obowiązywać wymogi typu A (ochrona środowiska oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt), natomiast wymogi typu B (zdrowie ludzi, zwierząt i roślin) oraz C (dobrostan zwierząt) mają funkcjonować od 2011 r. W przypadku wymogów typu C, Polska będzie wnioskowała o przyjęcie ich dopiero od 2013 r.

Projekt nowelizacji przewiduje system kontroli rolników otrzymujących płatności bezpośrednie, dotyczących spełniania przez nich wymogów zgodności. Rolnicy, którzy nie dostosują się do wymogów będą otrzymywali pomniejszone płatności. Wielkość pomniejszenia będzie uzależniona od tego, czy niedostosowanie wynika z zaniedbania rolnika (nieumyślność), czy z jego winy (działanie celowe). Ponadto, przy ustalaniu zmniejszenia płatności, pod uwagę będą brane takie elementy, jak powtarzalność, zasięg, dotkliwość oraz trwałość naruszenia norm.

Kontrolę wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Inspekcja Weterynaryjna. Kontroli podlegać będzie ok. 1 proc. rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, tj. ok. 15 tys. gospodarstw.

Zgodnie z projektem nowelizacji, prezes ARiMR będzie ustalał kryteria oceny rolników i liczbę gospodarstw podlegających kontroli. Minister rolnictwa, w drodze obwieszczenia, będzie ogłaszał wykaz wymogów związanych z zasadami dobrej kultury zgodnej z ochroną środowiska.

Kontrole przeprowadzane przez Inspekcje Weterynaryjną będą wykonywane przez powiatowego lekarza weterynarii. Czynności sprawdzających będzie można dokonywać również pod nieobecność rolnika.

Nowe przepisy określają, że przekształcanie gruntów użytkowanych jako trwałe użytki zielone w inne użytkowanie będzie traktowane jako niezgodne z przepisami ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Projektowane zmiany dotyczą również rolników otrzymujących płatności wynikające z uczestnictwa w działaniach wchodzących w zakres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (gospodarstwa na obszarach górskich i innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, program rolno-środowiskowy, zalesianie gruntów rolnych). Wobec beneficjentów tego programu, którzy nie przestrzegają na terenie całego gospodarstwa wymogów